#84 CETOSTEARYL ALCOL

Alcohol cetylicus et stearylicus

Cetostearyl alcol laø hoãn hôïp cuûa caùc alcol raén maïch thaúng, phaûi chöùa khoâng döôùi 40,0% stearyl alcol (C18H38O, p.t.l: 270,5) vaø  khoâng döôùi 90,0% toång löôïng cetyl alcol (C16H34O, p.t.l: 242,4) vaø stearyl alcol.

Tính chaát

Haït, vaûy, khoái gioáng saùp, maøu traéng hay hôi vaøng. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, deã tan trong ether, tan trong ethanol 90% vaø ether daàu hoaû. Khi ñun chaûy hoãn hoøa vôùi daàu beùo, parafin loûng vaø môõ cöøu noùng chaûy.

Ñònh tính

Treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc trong phaàn ñònh löôïng, hai pic chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû phaûi coù thôøi gian löu töông öùng vôùi caùc pic chính treân saéc kyù ñoà dung dòch ñoái chieáu (1) vaø dung dòch ñoái chieáu (2).

Ñoä trong vaø maøu saéc dung dòch

Hoøa tan 0,5 g cheá phaåm trong 20 ml ethanol 96% (TT) soâi. Dung dòch thu ñöôïc phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng ñöôïc ñaäm maøu hôn maø maãu N6 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2).

Nhieät ñoä noùng chaûy

49 – 56 oC (Phuï luïc 6.7).

Chæ soá acid

Khoâng ñöôïc quaù 1,0 (Phuï luïc 7.2).

Chæ soá hydroxyl

208 – 228 (Phuï luïc 7.4, phöông phaùp A).

Chæ soá iod

Khoâng ñöôïc quaù 2,0 (Phuï luïc 7.5).

Duøng 2,0 g cheá phaåm hoaø tan trong 25 ml cloroform (TT).

Chæ soá xaø phoøng hoùa

Khoâng ñöôïc quaù 2,0 (Phuï luïc 7.7).

Duøng 2,0 g cheá phaåm.

Ñònh löôïng

Phöông phaùp saéc kyù khí (Phuï luïc 5.2).

Dung dòch thöû

Hoøa tan 0,100 g cheá phaåm trong ethanol (TT) vaø pha loaõng ñeán 10,0 ml vôùi cuøng dung moâi.

Dung dòch ñoái chieáu (1): Hoøa tan 60,0 mg cetyl alcol chuaån (ĐC) trong ethanol (TT) vaø pha loaõng ñeán 10,0 ml vôùi cuøng dung moâi.

Dung dòch ñoái chieáu (2): Hoøa tan 40,0 mg stearyl alcol chuaån (ĐC) trong ethanol (TT) vaø pha loaõng ñeán 10,0 ml vôùi cuøng dung moâi.

Dung dòch ñoái chieáu (3): Troän 1 ml dung dòch ñoái chieáu (1) vôùi 1 ml dung dòch ñoái chieáu (2) vaø pha loaõng ñeán 10,0 ml vôùi ethanol (TT).

Ñieàu kieän saéc kyù:

Coät theùp khoâng gæ (3 m x 4 mm) ñöôïc nhoài diatomaceous earth duøng cho saéc kyù khí (TT)  ñaõ taåm 10% kl/kl poly(dimethyl)siloxan (TT).

Khí mang: Nitrogen cho saéc kyù khí (TT).

Löu löôïng khí 30 ml/phuùt.

Detector ion hoùa ngoïn löûa.

Nhieät ñoä coät 200 oC, nhieät ñoä buoàng tieâm vaø detector 250 oC.

Theå tích tieâm: 2  µl.

Caùch tieán haønh: Tieâm rieâng reõ moãi dung dòch. Ñieàu chænh toác ñoä doøng sao cho heä soá phaân giaûi cuûa 2 pic chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû khoâng nhoû hôn 1,25. Pheùp thöû chæ coù giaù trò khi saéc kyù ñoà cuaû dung dòch ñoái chieáu (3) coù 2 pic chính vôùi tæ leä tín hieäu – nhiễu ít nhaát laø 5. Xaùc ñònh haøm löôïng cetyl alcol vaø stearyl alcol töø saéc kyù ñoà dung dòch thöû baèng phöông phaùp chuaån hoaù. Ñònh tính caùc pic baèng caùch so saùnh vôùi saéc kyù ñoà cuûa dung dòch ñoái chieáu (1) vaø dung dòch ñoái chieáu (2).

Coâng duïng

Taù döôïc.

Baûo quaûn

Bao bì kín, traùnh aùnh saùng.

Hotline: 0972.203.159
Chat Facebook
Gọi điện ngay