#85 CETYL ALCOL

Alcohol cetylicus

Cetyl alcol laø hoãn hôïp caùc alcol raén, chuû yeáu chöùa hexadecanol (CH3-(CH2)14-CH2OH; p.t.l: 242,4).

Tính chaát

Khoái, boät, vaûy hay haït maøu traéng, nhôøn. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, hôi tan ñeán deã tan trong ethanol 96%, deã tan trong ether. Khi ñun chaûy, hoãn hoøa vôùi daàu thöïc vaät, môõ ñoäng vaät, parafin loûng vaø môõ cöøu noùng chaûy.

Ñònh tính

A. Nhieät ñoä noùng chaûy

46 – 52 oC (Phuï luïc 6.7)

B.  Chæ soá hydroxyl

218 -238 (Phuï luïc 7.4)

Ñoä trong vaø maøu saéc dung dòch

Hoøa tan 0,5 g cheá phaåm trong ethanol (TT) soâi, ñeå nguoäi vaø pha loaõng ñeán 20 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch thu ñöôïc phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng ñöôïc ñaäm maøu hôn maøu maãu N6 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2).

Chæ soá acid

Khoâng ñöôïc quaù 1,0 (Phuï luïc 7.2).

Chæ soá iod

Khoâng ñöôïc quaù 2,0 (Phuï luïc 7.5).

Duøng 2,0 g cheá phaåm hoaø tan trong 25 ml cloroform (TT).

Chæ soá xaø phoøng hoùa

Khoâng ñöôïc quaù 2,0 (Phuï luïc 7.7).

Duøng 2,0 g cheá phaåm.

Coâng duïng

Taù döôïc.

Baûo quaûn

Bao bì kín, traùnh aùnh saùng.

 

Hotline: 0972.203.159
Chat Facebook
Gọi điện ngay