#95 CLORAL HYDRAT

Clorali hydras

 

 

 

 

 

C2H3Cl3O2                                          P.t.l: 165,4

Cloral hydrat laø 2,2,2-tricloroethan-1,1-diol, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% C2H3Cl3O2.

Tính chaát

Tinh theå trong suoát, khoâng maøu, muøi ñaëc bieät, vò cay. Raát tan trong nöôùc, deã tan trong ethanol 96%.

Ñònh tính

Dung dòch S: Hoaø tan 2,5 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 25 ml vôùi cuøng dung moâi.

A. Laáy 10 ml dung dòch S, theâm 2 ml dung dòch natri hydroxyd 2 M (TT), hoãn hôïp trôû neân ñuïc vaø khi ñun noùng coù muøi cloroform.

B. Laáy 1 ml dung dòch S, theâm 2 ml dung dòch natri sulfit (TT) maøu vaøng xuaát hieän vaø nhanh choùng trôû neân naâu ñoû. Ñeå yeân trong moät thôøi gian ngaén tuûa ñoû coù theå xuaát hieän.

Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch

Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2).

pH

pH cuûa dung dòch S phaûi töø 3,5 ñeán 5,5 (Phuï luïc 6.2).

Kim loaïi naëng

Khoâng ñöôïc quaù 20 phaàn trieäu (Phuï luïc 9.4.8).

Pha loaõng 10 ml dung dòch S thaønh 20 ml baèng nöôùc. Laáy 12 ml tieán haønh thöû theo phöông phaùp 1. Duøng dung dòch chì maãu 1 phaàn trieäu (TT) ñeå chuaån bò maãu ñoái chieáu.

Clorid

Khoâng ñöôïc quaù 0,01% (Phuï luïc 9.4.5).

Laáy 5 ml dung dòch S, pha loaõng vôùi nöôùc thaønh 15 ml vaø tieán haønh thöû.

Cloral alcolat

Ñun noùng 1,0 g cheá phaåm vôùi 10 ml dung dòch natri hydroxyd 2 M (TT), loïc vaø theâm töøng gioït dung dòch iod 0,1 N (CÑ) cho tôùi khi xuaát hieän maøu vaøng. Ñeå yeân 1 giôø, khoâng ñöôïc xuaát hieän tuûa.

Caén khoâng bay hôi

Khoâng ñöôïc quaù 0,1%.

Boác hôi 2,000 g cheá phaåm treân caùch thuûy. Khoái löôïng caén khoâng ñöôïc quaù 2 mg.

Ñònh löôïng

Hoaø tan 4,000 g cheá phaåm trong 10 ml nöôùc vaø theâm 40,0 ml dung dòch natri hydroxyd 1 N (CÑ). Ñeå yeân chính xaùc 2 phuùt vaø chuaån ñoä baèng dung dòch acid sulfuric 1 N (CÑ),  duøng 0,1 ml dung dòch phenolphtalein (TT) laøm chæ thò. Chuaån ñoä dung dòch ñaõ trung hoaø vôùi dung dòch baïc nitrat 0,1 N (CÑ), duøng 0,2 ml dung dòch kali cromat (TT) laøm chæ thò. Tính soá ml dung dòch natri hydroxyd 1 N (CÑ) ñaõ duøng baèng caùch laáy theå tích dung dòchnatri hydroxyd 1 N (CÑ) cho vaøo luùc baét ñaàu chuaån ñoä tröø ñi theå tích dung dòch acid sulfuric 1 N (CÑ) ñaõ duøng trong laàn chuaån ñoä ñaàu tieân vaø hai phaàn möôøi laêm theå tích dung dòch baïc nitrat 0,1 N (CÑ) duøng trong laàn chuaån ñoä thöù hai.

1 ml dung dòch natri hydroxyd 1 N (CÑ) töông ñöông vôùi 165,4 mg C2H3Cl3O2.

Baûo quaûn

Ñeå trong loï kín.

Loại thuốc

Thuoác nguû.

 

Hotline: 0972.203.159
Chat Facebook
Gọi điện ngay