#106 CODEIN PHOSPHAT

Codeini phosphas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C18H21NO3. H3PO4. 1/2H2O (hemihydrat) P.t.l: 406,4

C18H21NO3. H3PO4. 3/2H2O (sesquihydrat) P.t.l: 424,4

Codein phosphat laø

4,5a-epoxy-3-methoxy-17-methyl-7,8-didehydromorphinan-6a-ol phosphat hemihydrat .

hoaëc sesquihydrat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% C18H21NO3. H3PO4, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ.

Tính chaát

Tinh theå nhoû khoâng maøu hoaëc boät keát tinh traéng, khoâng muøi.

Deã tan trong nöôùc, khoù tan trong ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether.

Ñònh tính

Coù theå choïn moät trong 2 nhoùm ñònh tính sau:

Nhoùm I: B, E.

Nhoùm II: A, C, D, E, F.

Dung dòch S: Hoaø tan 1,00 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 25,0 ml baèng cuøng dung moâi.

A. Pha loaõng 1,0 ml dung dòch S vôùi nöôùc thaønh 100,0 ml. Theâm 25 ml nöôùc, 10 ml dung dòch natri hydroxyd 1 M vaøo 25,0 ml dung dòch naøy vaø pha loaõng thaønh 100,0 ml baèng nöôùc. Ño phoå töû ngoaïi (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch treân ôû daûi soùng töø 250 ñeán 350 nm. Dung dòch chæ coù duy nhaát moät cöïc ñaïi haáp thuï ôû 284 nm. Ñoä haáp thuï rieâng ôû böôùc soùng cöïc ñaïi khoaûng 38, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ.

B. Hoaø tan 0,20 g cheá phaåm trong 4 ml nöôùc, theâm 1 ml hoãn hôïp ñoàng theå tích dung dòch natri hydroxyd 10 M (TT) vaø nöôùc. Ñeå khôi maøo keát tinh, coù theå coï vaøo thaønh oáng nghieäm baèng moät ñuõa thuyû tinh vaø laøm laïnh trong nöôùc ñaù. Röûa tuûa vaø saáy khoâ ôû 100 ñeán 105 oC. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa tuûa thu ñöôïc phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi ñoái chieáu cuûa codein.

C. Ñieåm chaûy cuûa tuûa thu ñöôïc ôû pheùp thöû B töø 155 ñeán 159 oC (Phuï luïc 6.7).

D. Theâm 1 ml acid sulfuric (TT) vaø 2 gioït dung dòch saét (III) clorid 1,3% vaøo khoaûng 10 mg cheá phaåm vaø ñun noùng treân caùch thuyû, seõ xuaát hieän maøu xanh lam. Theâm 2 gioït acid nitric (TT), maøu chuyeån sang ñoû.

E. Dung dòch S cho phaûn öùng A cuûa ion phosphat (Phuï luïc 8.1).

F. Cheá phaåm cho phaûn öùng cuûa caùc alcaloid (Phuï luïc 8.1).

Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch

Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø maøu khoâng ñöôïc ñaäm hôn maøu maãu V6 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2).

pH

pH cuûa dung dòch S phaûi töø 4,0 ñeán 5,0 (Phuï luïc 6.2).

Goùc quay cöïc rieâng

Töø -98o ñeán -102o, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ (Phuï luïc 6.4).

Pha loaõng 5,0 ml dung dòch S vôùi nöôùc thaønh 10,0 ml ñeå ño.

Morphin

Khoâng ñöôïc quaù 0,13%.

Hoaø tan 0,10 g cheá phaåm trong dung dòch acid hydrocloric 0,1 M (TT) vaø pha loaõng thaønh 5 ml vôùi cuøng dung moâi. Theâm 2 ml dung dòch natri nitrit 1% (TT), ñeå yeân 15 phuùt vaø theâm 3 ml dung dòch amoniac 6 M (TT). Maøu cuûa dung dòch thu ñöôïc khoâng ñöôïc ñaäm hôn maøu maãu N4 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2).

Alcaloid laï

Xaùc ñònh baèng phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4).

Baûn moûngSilica gel G (TT).

Dung moâi khai trieånAmoniac ñaäm ñaëc – cyclohexan – ethanol (6 : 30 : 72).

Dung dòch thöû: Hoaø tan 0,50 g cheá phaåm trong moät hoãn hôïp ethanol – dung dòch acid hydrocloric 0,01 M (1 : 4), roài pha loaõng thaønh 10 ml baèng cuøng hoãn hôïp dung moâi.

Dung dòch ñoái chieáu (1): Pha loaõng 1,5 ml dung dòch thöû vôùi hoãn hôïp ethanol – dung dòch acid hydrocloric 0,01 M (1 : 4) thaønh 100 ml.

Dung dòch ñoái chieáu (2): Pha loaõng 1 ml dung dòch thöû vôùi hoãn hôïp ethanol – dung dòch acid hydrocloric 0,01 M (1 : 4) thaønh 100 ml

Caùch tieán haønh: Chaám rieâng bieät leân baûn moûng 10 ml moãi dung dòch treân. Trieån khai saéc kyù ñeán khi dung moâi ñi ñöôïc khoaûng 15 cm, laáy baûn moûng ra ñeå khoâ ngoaøi khoâng khí vaø phun dung dòch kali iodobismuthat (TT). Treân saéc kyù ñoà, ngoaøi veát chính, baát kyø veát phuï naøo cuûa dung dòch thöû, khoâng ñöôïc ñaäm maøu hôn veát cuûa dung dòch ñoái chieáu (1) (1,5%) vaø chæ ñöôïc moät veát phuï (ôû phía treân veát chính) ñaäm maøu hôn veát cuûa dung dòch ñoái chieáu (2) (1%).

Sulfat

Khoâng ñöôïc quaù 0,1% (Phuï luïc 9.4.14).

Laáy 5 ml dung dòch S pha loaõng thaønh 20 ml baèng nöôùc, laáy 15 ml dung dòch naøy ñeå tieán haønh thöû.

Maát khoái löôïng do laøm khoâ

Töø 1,5 ñeán 3,0% ñoái vôùi daïng hemihydrat vaø töø 5,0 ñeán 7,5% ñoái vôùi daïng sesquihydrat (Phuï luïc 9.6).

(0,50 g; 100 – 105 oC).

Ñònh löôïng

Hoaø tan 0,350 g cheá phaåm trong hoãn hôïp  goàm 10 ml acid acetic khan (TT) vaø 20 ml dioxan (TT) duøng 0,05ml dung dòch tím tinh theå (TT). Chuaån ñoä baèng dung dòch acid percloric 0,1 N (CÑ). Song song laøm maãu traéng.

1 ml dung dòch acid percloric 0,1 N (CÑ) töông ñöông vôùi 39,74 mg C18H21NO3. H3PO4.

Baûo quaûn

Trong bao bì  kín, traùnh aùnh saùng. Ñoäc baûng B, gaây nghieän.

Loại thuốc

Giaûm ñau, choáng ho, trò tieâu chaûy.

Cheá phaåm

Vieân neùn, dung dòch uoáng, dung dòch tieâm.

Hotline: 0972.203.159
Chat Facebook
Gọi điện ngay